Digitalisering en duurzaamheid gaan hand in hand

Met de groei van het aantal datacenters, neemt ook het energieverbruik en de CO2-uitstoot de komende jaren toe. Datacenters gebruiken dag en nacht energie en zijn daardoor belastend voor het milieu. Het is daarom erg belangrijk dat datacenters duurzaam met hun energieverbruik omgaan en gebruik maken van duurzame koelingssystemen en het hergebruik van restwarmte.

Digitalisering in Rotterdam
De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) geeft inzicht in de belangrijke gegevens van de Rotterdamse economie. Om deze gegevens inzichtelijk te krijgen werkt de gemeente samen met partners, onderzoekers en wetenschappers. Volgens de EVR (2019) gaat Rotterdam steeds meer van een haveneconomie naar een diensteneconomie. Zo stijgt de ICT-sector met ongeveer 8% (2016-2018).

Uit onderzoek van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (2019) is naar voren gekomen dat de regio Rotterdam Den Haag zich positief kan ontwikkelen op het gebied van de infrastructuur van datauitwisseling. De meeste datacenters in Nederland bevinden zich in de regio Amsterdam. Dit maakt de regio kwetsbaar met betrekking tot de mate van energiegebruik, ruimtebeslag en het risico op stroomuitval.

Veel bedrijven zetten hun dataopslag onafhankelijk van elkaar weg in datacenters in verschillende regio’s als “back-up”. Het onderzoek van de Metropoolregio komt tot de conclusie dat het zeer positief zou zijn als de regio Zuid-Holland zich zou ontwikkelen tot “twin hub”. Volgens Barbara Kathmann, wethouder namens de PvdA in Rotterdam, moeten er daarom meer datacenters in de regio Rotterdam komen: 
 

Digitalisering is een belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaming van onze economie. Zonder goede digitale infrastructuur komen er geen slimme duurzame oplossingen. Ik stimuleer en ondersteun de komende jaren dan ook het MKB, nieuw ondernemerschap en de digitalisering door in 2019 drie actieprogramma’s te lanceren: Startup Rotterdam, Nieuw Ondernemerschap en Next Delta, (EVR, 2019).
 

Hoe digitalisering toch kan bijdragen aan een duurzame economie
Meer datacenters betekent automatisch ook meer energieverbruik. Rotterdam staat daarentegen ook in het teken van duurzaamheiddit lijkt dus eigenlijk tegenstrijdig. Het bouwen van meer datacenters biedt echter kansen tot het stimuleren van een circulaire economie. Binnen een circulaire economie wordt gebruik gemaakt van reststoffen die volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. In de EVR (2019) zegt Barbara Kathmann: 

Om ons nóg weerbaarder te maken, stimuleer ik de nieuwe economie die digitaal en circulair is en investeer ik de komende jaren in het MKB en digitalisering.

De gemeente Rotterdam werkt aan verschillende projecten om duurzaamheid te stimuleren. De focus ligt hierbij op de reductie van CO2, een schonere lucht, vergroening, schonere energie en energiebesparing. De doelstelling is dat Rotterdam in 2030 meer duurzame energie moet opwekken dan de stad verbruikt. 

De gemeente gaat in discussie met bewoners en bedrijven om te bespreken hoe Rotterdammers met de toekomst van de stad in het kader van duurzaamheid om moeten gaan. Ook gaat de gemeente in gesprek met bedrijven om zo te kijken hoe zij kunnen verduurzamen en hoe energie bespaard kan worden in de primaire bedrijfsvoering. Smartdc is dan ook regelmatig in gesprek met de gemeente over deze onderwerpen.

Hergebruik van restwarmte
Warmte is een heel bruikbaar restproduct van de Rotterdamse industrie om energie mee te kunnen stoken. We laten tegenwoordig veel restwarmte verloren gaan. Dit is zonde, want de energie uit deze restwarmte kan hergebruikt worden. Dit is een onderdeel van de circulaire economie. Het doel van de gemeente Rotterdam is om de stadsverwarming steeds meer te voeden met restwarmte. Op deze manier voorkomen we extra verbranding van gas in de stad, wat weer een bijdrage levert aan verbetering van de luchtkwaliteit en verlaging van de CO2-emissies.  

Smartdc onderzoekt de mogelijkheden voor het hergebruiken van restwarmte
Smartdc is ook bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van hergebruik van restwarmte. Een groot gedeelte van het stroomverbruik van datacenters wordt omgezet in warmte. Tot nu toe werd deze warmte nauwelijks nuttig hergebruikt. Volgens Marc Gauw van de Dutch Data Center Association (DDA) zit er veel potentie in het hergebruiken van restwarmte: 

Datacenter restwarmte heeft de potentie om meer dan een miljoen huishoudens te verwarmen. Dat is een prachtige kans die wij als industrie en samenleving moeten aangrijpen om de energietransitie te accelereren. 

Zo is Smartdc momenteel in gesprek met de Van Nellefabriek om te onderzoeken of de restwarmte van het datacenter hier ingezet kan worden.