Smartdc over privacy

De website van Smartdc B.V. verwerkt privacy-gevoelige informatie, oftwewel persoonsgegevens. Smartdc B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

AVG

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.
Smartdc B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 juli 2019.
 • Hoe Smartdc persoonsgegevens verzamelt

  Hoe Smartdc persoonsgegevens verzameld 

  Uw persoonsgegeven worden door Smartdc verzameld wanneer:

  1. Diensten worden afgenomen bij Smartdc
  2. Diensten worden gebruikt van Smartdc
  3. Ingeschreven wordt voor de nieuwsbrief van Smartdc
  4. Smartdc.net wordt geraadpleegd met een aanvraag, vraag, opmerking of klacht
  5. Melding wordt gemaakt van abuse bij Smartdc

  Buiten de gegevens die direct aan Smartdc worden verstrekt kan Smartdc ook gegevens opvragen van partijen binnen de Performance Group holding. Wanneer nodig kan Smartdc daarnaast persoonsgegevens opvragen bij Fraud Prevention Agencies (FPAs), Credit Reference Agencies (CRAs) en Blocklist.

 • Welke type persoonsgegevens verzamelt Smartdc

  De volgende van uw gegevens worden verzameld door Smartdc:
  1. Naam en contact gegevens, IP-adres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de organisatie;
  2. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;
  3. gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
  4. gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
  5. gegevens voor het onderhouden van contacten met de afnemers of leveranciers;
  6. andere dan de onder 1 tot en met 5 bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.
 • Waarom Smartdc de persoonsgegevens verwerkt

  Smartdc verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Het aanbieden, beheren en uitvoeren van haar diensten
  2. Het voldoen aan de op haar rustende wet- en regelgeving
  3. Het beheren van gebruikersaccounts
  4. Het per email toesturen, op de website vertonen, per post toesturen en per telefoon op de hoogte brengen van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap
  5. Het op de hoogte brengen van onze producten en diensten
  6. Het analyseren van het gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
  7. Onderzoeken van verdenking op overtreding van de Smartdc Acceptable Use Policy (AUP)
 • Doorgifte van persoonsgegevens door Smartdc

  Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website en/of diensten kunnen wij  persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

  Wij kunnen gegevens doorgeven aan onze partners binnen de Performance Group holding. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de Europese Unie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een ongewijzigd modelcontract zonder aanvullingen als bedoeld in artikel 26, vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Tijdens de gegevensuitwisseling worden de gegevens beschermd door middel van encryptie. De gegevens blijven te alle tijden opgeslagen op Nederlands grondgebied.

 • Websites van derden

  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 • Bezwaar tegen direct marketing

  U heeft het absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u een bewaar wil indienen tegen direct marketing kan er een ticket worden aangemaakt of een mail worden gestuurd naar marketing@smartdc.net. In deze mail moet u vermelden op wie dit verzoek betrekking heeft.

 • Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toegang portaal

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Hieronder vallen ook uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen bewaard worden tot het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt niet meer aanwezig is, dan moeten deze verwijderd worden. Dit is een combinatie van contractuele en wettelijke termijnen.

Beveiliging

Wij nemen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen het verlies, misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U kunt de volledige privacy- en cookieverklaring van Smartdc hier downloaden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

Voor vragen omtrent inzage, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen via het sturen van een e-mail naar security@smartdc.net. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina.

email ons

Michiel  van  der Donck – Security officer
+31 (0)10 890 00 70
security@smartdc.net

 

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.