Acceptable Use Policy

Dit “Acceptable Use Policy” of “AUP” van Smartdc.net, een Nederlandse onderneming, is van toepassing op alle diensten die worden geleverd aan klanten van Smartdc Rotterdam en elke andere door Smartdc Holding BV geëxploiteerde entiteit, en alle andere divisies en identiteiten die worden gebruikt door Smartdc Holding BV en verwijzingen hierna naar Smartdc BV omvatten verwijzingen naar de voorgaande voorwaarden.

Deze AUP is ontworpen om een ​​duidelijk begrip te geven van de regels, voorschriften en beperkingen op het gebruik van de Services, Servers en IP-adressen van Smartdc. Smartdc kan, naar eigen goeddunken van Smartdc, van tijd tot tijd regels, voorschriften of beperkingen opleggen die niet uitdrukkelijk in deze AUP zijn vermeld op het gebruik van de Services, Servers en IP-adressen van Smartdc.

Smartdc kan, naar eigen goeddunken van Smartdc, deze AUP van tijd tot tijd wijzigen en een dergelijke wijziging wordt onmiddellijk van kracht bij het plaatsen van de gewijzigde AUP op www.Smartdc.net of door u op de hoogte te stellen van de gewijzigde AUP. Deze AUP is niet uitputtend.

OPENBAARMAKING AAN WETTELIJKE HANDHAVING
Af en toe is Smartdc wettelijk verplicht om klantinformatie te verstrekken aan wetshandhavers wanneer ze een geldige dagvaarding krijgen van een rechtbank met de juiste jurisdictie. De gevraagde informatie wordt openbaar gemaakt zoals aangegeven op grond van de dagvaarding.

Smartdc besteedt grote zorg aan het veilig en privé houden van klantinformatie en zal alleen informatie vrijgeven die in de dagvaarding wordt beschreven. Smartdc zal de klant op de hoogte stellen van het informatieverzoek indien toegestaan ​​door de dagvaarding.

MELDING VAN SCHENDING VAN HET BELEID VAN AANVAARDBAAR GEBRUIK
Smartdc accepteert meldingen van vermeende schendingen van het beleid voor acceptabel gebruik via e-mail die wordt verzonden naar abuse@smartdc.net. Meldingen van vermeende schendingen moeten worden geverifieerd en moeten naam, contactgegevens, IP-adres en beschrijving van de schending bevatten. Smartdc zal de ingediende informatie beoordelen en passende maatregelen nemen.

OVERTREDINGEN
De volgende schendingen worden beschouwd als een schending van onze Algemene Voorwaarden en AUP en zullen leiden tot opschorting of annulering van diensten en eventuele vergoedingen die voorafgaand aan een dergelijke opschorting of annulering zijn betaald, kunnen niet worden gerestitueerd:

SPAM / ONGEVRAAGD COMMERCILE E-MAIL (UCE) / ONGEVRAAGD BULK-EMAIL (UBE)
Schending van de CAN-SPAM-wet van 2003, of enige andere toepasselijke wet die e-maildiensten regelt, vormt een schending van deze AUP. Een Klant die websites of diensten host op de server van de Klant die spammers ondersteunt of ertoe leidt dat een van de IP-ruimte van Smartdc wordt vermeld in een van de verschillende Spamdatabases of zwarte gatenlijsten, zal zijn service onmiddellijk ontkoppelen.

ILLEGALE ACTIVITEITEN
Het gebruik van de diensten van Smartdc voor illegale doeleinden of ter ondersteuning van illegale activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden of distribueren, downloaden, kopiëren, cachen, hosten of opslaan van gegevens, informatie of inhoud die, naar het uitsluitend oordeel van Smartdc, een schending vormt van enige relevante wet, regelgeving, verordening of gerechtelijk bevel. Klant is verantwoordelijk voor het bepalen welke wetten, voorschriften, verordeningen en gerechtelijke bevelen van toepassing zijn op zijn gebruik van de diensten van Smartdc;

GEVAREN
Het gebruik van de diensten van Smartdc om materiaal te verzenden of op te slaan op een server dat misbruik maakt van, dreigt of aanzet tot lichamelijk letsel, vernietiging van eigendom of enige andere vorm van schade of materiaal dat in strijd is met enige plicht onder enige wet (inclusief gerechtelijk bevel), contract of enige andere fiduciaire relatie;

VERVALSING OF IMPERSONATIE
Het toevoegen, verwijderen, wijzigen of vervalsen van een berichtheader, netwerkheader, TCP/IP-pakketheader of enig deel van een header of informatie in een verzending, afkomstig van of passerend via de diensten van Smartdc, in een poging een ander te misleiden of te misleiden; zich voordoen als of proberen om een ​​persoon of entiteit na te bootsen in een verzending die afkomstig is van of gaat via de services van Smartdc; het misleiden of proberen te misleiden van een persoon of entiteit door het gebruik van onjuiste identificerende informatie.

FRAUDE/FRAUDULE ACTIVITEIT
Het gebruik van de diensten van Smartdc ter bevordering van of met betrekking tot frauduleuze activiteiten of frauduleuze doeleinden, of om frauduleuze aanbiedingen te doen om producten, artikelen of diensten te verkopen of te kopen, of om enige vorm van financiële zwendel te bevorderen, inclusief, maar niet beperkt tot, piramidespelen, brieven of andere financiële zwendel; het gebruik van de diensten van Smartdc om een ​​verkeerde voorstelling van zaken of misleidende verklaring, schrijven of activiteit uit te voeren;

INTERFERENTIE:
Het onderbreken van, verstoren of schade berokkenen, of proberen te onderbreken, verstoren of nadelig beïnvloeden van de diensten van Smartdc, het internet of enige andere diensten of apparatuur (dit omvat denial of service aanvallen op een ander netwerk, host of individuele gebruiker); het gebruik van de diensten van Smartdc om de dienst van een Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, host, netwerk of systeem te onderbreken, verstoren of nadelig te beïnvloeden of een poging daartoe, door middel van overbelasting, email bombardementen, nieuwsbericht bombardementen, crashen of andere soortgelijkeactiviteiten; met behulp van de diensten van Smartdc het gebruik van e-mail, e-maildiensten of nieuws van een andere persoon belemmeren; het gebruik van een programma van welke aard dan ook, ontworpen om een gebruikerssessie te verstoren of uit te schakelen;

ONBEVOEGDE TOEGANG (CRACKING/HACKING):
Toegang tot, corrumperen of het nemen van, of een poging om toegang te krijgen,
beschadigen of het ontnemen van data, informatie of de accounts van anderen; inloggen op een server of account, of een poging daartoe, of het inloggen op of gebruiken van een persoonlijke of bedrijfscomputersysteem waartoe Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever niet is geautoriseerd; het penetreren of een poging daartoe van de veiligheidsmaatregelen van Smartdc of de software, hardware, elektronische communicatiesystemen, telecommunicatiesystemen of beveiliging of iedere activiteit van gelijke aard bij wet verboden van enig ander persoon of bedrijf;

INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:
Het gebruik van de diensten van Smartdc om informatie, data, inhoud, materiaal of werk door te geven of op te slaan dat inbreuk maakt op copyright, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten van enige persoon of entiteit;

DISTRIBUTIE VAN ONGEWENSTE SOFTWARE:
Het gebruik van de diensten van Smartdc voor het opzettelijk distribueren of een poging daartoe van software of computer code, bestanden of programma’s die schade, intimidatie or ergernis aan personen, entiteiten, data en/of computersystemen bewerkstelligen;

SCHADE AAN MINDERJARIGEN / KINDERPORNO:
Het gebruik van de diensten van Smartdc om schade toe te brengen aan minderjarigen op elke mogelijke manier of het doorsturen of opslaan op een server van kinderporno in de zin van de Nederlandse wet.
Het is de verplichting van de Opdrachtgever om deze bepalingen te handhaven en af te dwingen bij zijn klanten, om zijn eigen misbruik/postmaster emailadressen te onderhouden voor het melden van misstanden en om snel en adequaat te reageren op alle e-mails verzonden naar deze e-mailadressen. Smartdc zal voldoen aan alle verplichtingen die een rechtbank of overheidsinstantie opdraagt.

Neem contact op met een advocaat als u niet zeker bent van de juridische status van één van uw activiteiten.